[ref dict="Unihan (Ch-En)"]亝[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]伝[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]佃[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]佺[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]傳[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]全[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]典[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]前[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]剗[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]剪[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]剸[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]劗[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]厘[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]囀[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]塡[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]塼[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]奠[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]嫥[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]專[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]屇[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]展[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]嶲[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]巓[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]帴[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]廛[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]悛[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]惢[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]戔[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]战[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]戦[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]戩[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]戰[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]揃[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]搌[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]摶[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]旃[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]朘[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]栓[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]栴[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]椾[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]槇[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]樿[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]殿[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]毡[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]氈[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]氊[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]汑[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]沴[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]淀[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]淟[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]湔[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]滇[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]澱[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]澶[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]瀍[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]煎[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]牋[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]牷[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]琠[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]瑑[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]甎[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]田[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]甸[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]畋[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]畑[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]畠[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]痊[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]癜[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]癲[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]皽[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]盷[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]硂[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]磌[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]磚[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]竣[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]竱[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]筌[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]箋[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]箭[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]篆[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]篿[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]籛[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]緾[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]縓[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]縳[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]纏[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]纒[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]羶[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]翦[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]腆[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]腞[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]膞[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]膻[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]荃[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蒃[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蕇[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蕋[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蘂[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蘃[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蜓[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]襢[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]詮[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]諓[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]謭[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]譾[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]跧[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蹍[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]蹎[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]躔[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]転[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]輇[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]輾[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]轉[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]邅[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鄟[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鄽[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鈿[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]銓[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]銭[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鋑[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]錢[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]錪[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鐫[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]闐[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]隽[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]雋[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]雟[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]電[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]靛[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]靦[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]顓[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]顚[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]顛[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]顫[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]飦[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]餞[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]餰[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]饘[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鬋[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鱄[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鱣[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]鸇[/ref]
--
[ref dict="Unihan (Ch-En)"]㒰[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㒹[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㙻[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㥏[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㦮[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㨵[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㫋[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㮍[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]㮵[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]䓦[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]䣑[/ref], [ref dict="Unihan (Ch-En)"]䬻[/ref]

Korean Index for Unihan. 2014.

Look at other dictionaries:

  • — ▣동음한자▣ 佃 佺 傳 全 典 前 剪 塡 塼 奠 專 展 廛 悛 戰 栓 殿 氈 澱 煎 琠 田 甸 畑 癲 筌 箋 箭 篆 纏 詮 輾 轉 鈿 銓 錢 鐫 電 顚 顫 餞 ▣한자의미▣ 佃 (밭갈) 佺 (신선이름) 傳 (전할) 全 (온전할) 典 (법) 前 (앞) 剪 (가위) 塼 (벽돌) 塡 (메울) 奠 (제사지낼) 專 (오로지) 展 (펼) 廛 (가게) 悛 (고칠) 戰 (싸울) 栓 (나무못) 殿 (큰) 氈 (모전) 澱 (앙금) 煎 (달일) 琠 (귀막이) …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

  • — 田; 全; 甸; 佃; 典; 佺; 前; 癲; 畑; 展; 栓; 悛; 專; 剪; …   Korean dictionary

  • — 田; 全; 甸; 佃; 典; 佺; 前; 癲; 畑; 展; 栓; 悛; 專; …   Korean dictionary

  • 전지전능 — 전지전능【全知全能】 모든 것을 알고 모든 것에 능한, 완전한 지력(知力)과 능력(能力). 全智全能(전지 전능) …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 전전반측 — 전전반측【輾轉反側】 = 전전불매 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 전전불매 — 전전불매【輾轉不寐】 누워서 몸을 이리저리 뒤척이며 잠을 이루지 못함. = 전전반측 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 전전긍긍 — 전전긍긍【戰戰兢兢】 매우 두려워하여 벌벌 떨며 조심하거나, 아주 난처하여 어쩔 줄 몰라 쩔쩔맴. 〈준말〉전긍 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 전광석화 — 전광석화【電光石火】 〔 번개가 치거나 부싯돌이 부딪칠 때의 번쩍이는 빛 이라는 뜻〕 매우 짧은 시간 이나 썩 재빠른 동작 을 비유하는 말. ; [예문] 전광석화처럼 빠른 주먹; [예문] 전광석화와 같이 일을 해치우다 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 전국시대 — 전국시대【戰國時代】 《역사,고제도》 중국의 진(晉)나라가 한(韓)·위(魏)·조(趙)의 셋으로 갈라진 기원전 403년부터 진(秦)나라가 중국을 통일한 기원전 221년까지의 동란기 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

  • 전무후무 — 전무후무【前無後無】 전에도 없었고 앞으로도 없음. = 공전절후 …   Dictionary of Chinese idioms in Korean

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.